Adatkezelés

 

Adatkezelési tájékoztató elektronikusan érkező megkeresések adatkezeléséről

 

Az adatakezelési tájékoztató célja:

 

Jelen tájékoztató célja, hogy mielőtt megadná az adatait, megismerhesse, hogy az adatkezelő milyen adatokat és milyen célból kér el Öntől, és hogy milyen jogok illetik meg, miután megadta azokat.

A Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona (továbbiakban adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa működtetett weboldalon rögzített, vagy közvetlenül az e-mail címére küldött személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Az adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben Önnek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése van, az alábbi elérhetőségek egyikén fordulhat hozzánk:

Az adatkezelő adatai

 

Név: Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona

Képviseli: Ocskó Györgyné intézményvezető

Cím: 2300 Ráckeve, Szitakötő u. 2.

Adószám: 18701847-1-13

Telefonszám: 0624/385-753

E-mail: fidelio@fideliootthon.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Baran Alexandra 0670/5154452; alexandrabaran@gmail.com

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

Az adatkezelő internet szolgáltatója: Vodafone

A honlapon való böngészés azt is jelenti, hogy Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az internetszolgáltató a honlap hatékonyabb használata érdekében úgynevezett cookie-kat („sütiket”), azaz kisebb fájlokat helyez el az Ön számítógépén vagy mobil eszközén. A cookie-k beállítását, letiltását a saját böngészőjében módosíthatja. A honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk. Esetenként személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról.

Amennyiben a honlap felületét vagy saját levelezőrendszerét használva e-mailt küld nekünk, az alábbi személyes adatok megadására kérhetjük:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • az üzenet tartalma

Az adatkezelés célja:

  • Az ügyfél, illetve a kapcsolatfelvevő személy kérdéseinek megválaszolása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Az adatkezelés során adatfeldolgozót az adatkezelő nem vesz igénybe.

Az adatkezelés jogalapja:

  • Az érintett személyes hozzájárulása.

Adatkezelés tartama

  • Az adatokat az adatkezelő legfeljebb a panasz/kérdés megválaszolásának napjáig, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 napig kezeli, ezt követően visszaállíthatatlanul törli a rendszeréből.

Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön jogosult bármikor megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely az Ön megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónapnyi meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, milyen jellegű adatait kezelik (ez abban az esetben, ha az adatait nem Ön közvetlenül adta meg), kiknek, hová fogják azt továbbítani, meddig tárolják, stb., azaz minden, az Ön személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatal tényére, profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Kérésére az adatokat másolatban is elkérheti.

A helyesbítéshez való jog: kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, ha visszavonja az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték. (Nem töröltetheti a személyes adatait abban az esetben, ha az adatainak kezelésére valamely jogi kötelezettség miatt van szükség. )

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha Ön valamilyen okból vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu .

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Az adatkezelések során nem történik adatai alapján automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Személyes adatai védelmének érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tároljuk, az elektronikusan tárolt adataihoz a megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársak férhetnek csak hozzá.

A tájékoztató megtalálható a www.fideliotthon.hu oldalon, valamint a Fidelio Idősek Otthona székhelyén: 2300 Ráckeve, Szitakötő u. 2.

 

Ráckeve, 2018.06.25.

 

 

Ocskó Györgyné                                                                                                                                                                          intézmény

 

.