Adatkezelés

Az adtakezelési tájékoztató célja:

A Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona ( továbbiakban Fidelio Időskorúak Otthona ), mint adatkezelő, magára nézve a jelen jogi közlemény tartalmát kötelező jelleggel betartja. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a  hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében meghatározott elvárásoknak.

A Fidelio Időskorúak Otthona kötelezettséget vállal a gondozottak és hozzátartozók személyes adatainak védelmére, fontosnak tartja a fent nevezettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Otthon  megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatkezelő adatai:

Név: Lórévi Szerb Ortodox Egyházközség Fidelio Időskorúak Otthona

Cím: 2300 Ráckeve, Szitakötő u. 2.

Adószám: 18701847-1-13

Telefonszám: 0624/385-753

E-mail: fidelio@upcmail.hu

Adatvédelmi biztos:

Erdei Lászlóné 0624/385-753

 

 A kezelt személyes adatok köre:

A Fidelio Időskorúak Otthona a gondozottakról/ továbbiakban érintett / az intézmény nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tartalmazza:

 • a gondozottak alapvető személyi adatai,.
 • a gondozott tartására köteles személy, illetve törvényes képviselője, illetve hozzátartozója természetes személyazonosító adatait,
 • az intézményi ellátásra való jogosultság feltételeire és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat,
 • az intézményi ellátás megállapításáéra, megváltoztatására és megszűntetésére vonatkozó döntést,
 • az intézményi ellátásra való jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat,
 • az intézményi ellátás igénybevételének és megszűnésének időpontját,
 • a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradása és a követelés behajtására, valamint elévülésére vonatkozó adatokat.

A munkavállalókról vezetett személyes adatok köre:

 • a munkavállalók alapvető személyes adatai
 • munkaviszony kezdetére, végére vonatkozó adatok
 • iskolai végzettségre vonatkozó adatok
 • bankszámlaszám
 • munkaegészségügyi nyilatkozat

Az adatkezelés jogalapja:

 • a 2011. évi CXII. törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról ( Infotv. )
 • az Európai parlament és a Tanács ( EU ) 2016/679 rendelete ( 2016. április 27. ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet GDPK )
 • évi törvény- a Polgári Törvénykönyvről

Fenti nyilvántartásokból adat csak az adatigénylésre jogosult szervnek és a jogosultságot megállapító szociális hatáskört gyakorló szervnek szolgáltatható.

Az adatkezelés időtartama:

Az ellátottak egészségügyi adatainak kezelésére, megőrzésére, továbbítására az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi. XLVII. törvény rendelkezik, melynek részleteit az Otthon adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

 • Munkavállalók: a jogviszony megszűnését követő 25 év
 • Ellátottak: személyes adatait az ellátás megszűnését követő 5 évig kell az adatkezelőnek megőrizni

Érintetti jogok:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével –törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről. címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidenskörülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Tájékoztatáshoz való jog:

a Fidelio Időskorúak Otthona megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerint minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és  közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra , hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, személyes adatok tárolásának tervezett ideje, a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti( illetve a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen ) a Fidelio Idősek Otthona által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy a kérésére a Fidelio Idősek Otthona indokoltan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

 • személyes adatokra már nincs szükség abból az okból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Tiltakozáshoz való jog:

 • az érintettnek joga van az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen tiltakoznia
 • jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő beleértve a profilalkotást is felhasználása ellen tiltakoznia
 • a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszűnteti és az adatokat zárolja
 • valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Fidelio Idősek Otthona korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen
 • ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében  vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni
 • ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól

Adathordozhatósághoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat megkaphatja, ha az adatkezelés személyes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul.

Hozzájárulás visszavonásához való jog:

 • az érintett bármely időpontban jogosult a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására, mely magával vonja az esetleges szerződésen alapuló megállapodás jogalap nélküli megszűnését
 • a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 Adatvédelmi incidens:

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését jelenti.

 • az adatvédelmi incidens fogalma: kapcsolódik a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének elvéhez ( 5. cikk (1) f) pont) ? „ a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.”
 • adatvédelmi incidensnek minősül „ a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.”

Az adatkezelőnek feladata adatvédelmi incidens előfordulása esetén:

 • az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélküli és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál
 • ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett az adatvédelmi incidensről
 • az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst:

Ha az adatkezelő az elszámolhatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor az jelezhető az Otthon adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi Információs Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 061/391-14-00

ügyfélszolgálati email: ugyfelszolgalat@email.hu.mail.hu

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ellátottainkat és hozzátartozóikat, hogy a bíróság , az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, azok közlése, átadási illetőleg iratok rendelkezésre bocsájtása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Fidelio Idősek Otthona a hatóságok részére – amennyiben a hatóság pontos célt és adatok körét megjelölte- személyes adatok csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A tájékoztató megtalálható a www.fideliotthon.hu oldalon, valamint a Fidelio Idősek Otthona székhelyén: 2300 Ráckeve, Szitakötő u. 2.

 

Ráckeve, 2018.06.25.